Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

І. Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є посадовою особою Міністерства юстиції, на яку покладено повноваження щодо забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини (далі - Суд) під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод далі - Конвенція), а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду.

Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини (далі - Уповноважена особа) у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Регламентом Суду та цим Положенням. 

Уповноваженою особою призначається особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як три роки, володіє однією з офіційних мов Ради Європи. 

4. Основними завданнями Уповноваженої особи є: 

1) забезпечення представництва України в Суді під час розгляду справ про порушення нею Конвенції ( 995_004 ), справ за заявами України стосовно порушення Конвенції іншими Договірними Сторонами, а також як третьої сторони під час розгляду справ за заявами громадян України або юридичних осіб - резидентів України проти інших Договірних Сторін;

2) координація роботи, пов'язаної з підготовкою матеріалів для розгляду справ у Суді та виконанням його рішень, співпраця з цією метою з іншими державними органами, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

3) підготовка і внесення на розгляд Суду необхідних матеріалів, участь у слуханні справ, які ним розглядаються; 

4) інформування Комітету міністрів Ради Європи в установленому ним порядку про хід виконання Україною рішень Суду у справах, в яких Україна є стороною;

5) виявлення причин порушення Конвенції ( 995_004 ), розроблення пропозицій щодо їх усунення та недопущення порушень у майбутньому; 

6) організація роботи із створення необхідних умов для проведення Судом розслідування у справі про порушення Конвенції ( 995_004 ) та вжиття заходів відповідно до Регламенту Суду; 

7) подання необхідної інформації уповноваженим особам, які проводять перевірку дотримання Конвенції ( 995_004 ). 

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань: 

1) вивчає факти та обставини справи про порушення Конвенції відповідно до запитів Суду; 

2) відповідає в установленому порядку на запити Суду, надає докази, надсилає повідомлення та додаткові письмові зауваження, а також іншу інформацію щодо справ про порушення Конвенції ( 995_004 ); 

3) надсилає до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій запити стосовно надання матеріалів та інформації у справах про порушення Конвенції ( 995_004 ), координує роботу з підготовки пропозицій з організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов'язаних із забезпеченням представництва України в Суді та виконанням його рішень;

{ Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 } 

4) визначає заходи, необхідні для створення умов для проведення Судом розслідування у справах про порушення Конвенції ( 995_004 ); 

5) визначає порядок вжиття заходів відповідно до Регламенту Суду; 

6) виступає доповідачем під час розгляду в Суді справ щодо порушення Конвенції ( 995_004 ) та/або організовує залучення з цією метою представників відповідних органів державної влади, юридичних радників, у тому числі іноземних;

{ Підпункт 6 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 } 

7) вживає на національному рівні заходів для запобігання констатації Судом порушення Конвенції ( 995_004 ), на будь-якій стадії розгляду справи Судом за власною ініціативою або ініціативою заявника проводить переговори про укладення угоди про дружнє врегулювання, у разі потреби узгоджує на міжвідомчому рівні умови врегулювання спору, укладає угоду про дружнє врегулювання спору або надсилає до Суду односторонню декларацію;

{ Підпункт 7 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 431 ( 431-2014-п ) від 10.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 } 

7-1) координує виконання рішень Суду, які є тлумаченням норм Конвенції ( 995_004 ) та її невід’ємною частиною, містять норми права та підлягають застосуванню в порядку виконання міжнародних договорів;

{ Пункт 5 доповнено підпунктом 7-1 згідно з Постановою КМ N 431 ( 431-2014-п ) від 10.09.2014 } 

7-2) вживає на будь-якій стадії розгляду справи Судом заходів для відновлення прав заявника, включаючи звернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, якщо у справі вбачається порушення Конвенції ( 995_004 );

{ Пункт 5 доповнено підпунктом 7-2 згідно з Постановою КМ N 431 ( 431-2014-п ) від 10.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 } 

8) готує інформацію про хід розгляду у Суді справ про порушення Конвенції ( 995_004 ) та про виконання його рішень; 

9) готує і подає Комітету міністрів Ради Європи в установленому ним порядку інформацію та звіти про хід виконання рішень Суду у справах, в яких Україна є стороною;

{ Підпункт 9 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 } 

10) проводить аналіз практики Суду та видає огляди рішень Суду, які містять норми права та застосовуються в порядку, передбаченому підпунктом 7-1 пункту 5 цього Положення;

{ Підпункт 10 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 431 ( 431-2014-п ) від 10.09.2014 } 

11) подає Мін'юсту пропозиції щодо методики проведення експертизи проектів законів та підзаконних актів, а також актів законодавства на відповідність Конвенції ( 995_004 ) та практиці Суду; 

12) розробляє пропозиції до навчальних програм з вивчення Конвенції ( 995_004 ) та практики Суду; 

13) подає органам державної влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо можливих шляхів запобігання порушенням прав людини в Україні; 

14) вживає необхідних заходів щодо залучення в установленому порядку представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, у тому числі іноземних для забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень;

{ Підпункт 14 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 } 

15) виконує за дорученням Міністра юстиції інші функції.