Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

І. Нормативно-правове регулювання

Відповідно до статті 46 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод рішення Європейського суду з прав людини обов’язкові до виконання.

Нагляд за виконанням державами-членами Ради Європи рішень Європейського суду здійснює Комітет міністрів Ради Європи, як один із керівних органів Ради Європи.

На національному рівні заходи, необхідні для виконання рішень Європейського суду передбачені, серед іншого, Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (від 23 лютого 2006 року № 3477-IV ).

Виконанням рішень Європейського суду є вжиття заходів індивідуального та загального характеру.

Окрім передбаченої статтею 1 вказаного Закону України виплати стягувачу за рішенням Європейського суду суми відшкодування (справедливої сатисфакції), необхідним є вжиттям додаткових заходів індивідуального характеру.

Мова йде про вжиття заходів, спрямованих на припинення конкретного порушення та відновлення порушених прав заявника, настільки, наскільки це можливо, до того ж стану, в якому воно перебувало до порушення Конвенції (restitutio in integrum).

Відновлення попереднього юридичного стану заявника здійснюється, зокрема, шляхом:

а) повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення провадження у справі;

б) повторного розгляду справи адміністративним органом.

З метою вжиття заходів індивідуального характеру Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини повідомляє органи, які є відповідальними за виконання передбачених у рішенні додаткових заходів індивідуального характеру, про зміст, порядок і строки їх виконання.

Органи, відповідальні за виконання додаткових заходів індивідуального характеру, зобов'язані:

а) невідкладно та у визначений рішенням та/або чинним законодавством строк виконати додаткові заходи індивідуального характеру;

б) надавати інформацію на запити Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини про перебіг і наслідки виконання додаткових заходів індивідуального характеру;

в) дієво та без зволікань реагувати на подання Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

г) про виконання додаткових заходів індивідуального характеру повідомити Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Заходи ж загального характеру вживаються державою для запобігання або попередження порушення Конвенції в майбутньому.

Відповідно до статті 13 Закону України заходами загального характеру є:

а) внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування;

б) внесення змін до адміністративної практики;

в) забезпечення юридичної експертизи законопроектів;

г) забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики Європейського суду прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, працівників імміграційних служб, інших категорій працівників, професійна діяльність яких пов'язана із правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах позбавлення свободи;

д) інші заходи, які визначаються - за умови нагляду з боку Комітету міністрів Ради Європи - державою-відповідачем відповідно до Рішення з метою забезпечення усунення недоліків системного характеру, припинення спричинених цими недоліками порушень Конвенції та забезпечення максимального відшкодування наслідків цих порушень.

З метою вжиття заходів загального характеру щоквартально Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини готує подання Кабінету Міністрів України про вжиття заходів загального характеру, необхідних для виконання рішень Європейського суду, що набули статусу остаточного у відповідному кварталі. Подання включає пропозиції щодо вирішення зазначеної в рішенні Європейського суду системної проблеми та усунення її першопричини, зокрема: а) аналіз обставин, що призвели до порушення Конвенції; б) пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства; в) пропозиції щодо внесення змін до адміністративної практики; г) пропозиції для врахування під час підготовки законопроектів; д) пропозиції щодо забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики Європейського суду з прав людини тощо.

Одночасно з таким поданням готується аналітичний огляд для Верховного Суду України, який включає аналіз обставин, що спричинили порушення Конвенції, та пропозиції щодо приведення судової практики у відповідність з вимогами Конвенції. Крім того, одночасно з поданням готуються та надсилаються до Апарату Верховної Ради України пропозиції для врахування під час підготовки законопроектів.

Відповідно до статті 19 Закону з метою забезпечення внесення змін до законодавства, які відповідають практиці Європейського суду, Уповноважений здійснює юридичну експертизу всіх законопроектів, а також підзаконних нормативних актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, на відповідність Конвенції, за результатами чого готує спеціальний висновок.

Також з метою покращення адміністративної практики проводяться навчально-освітні заходи, які стосуються Конвенції або питань, на які Європейський суд звертав увагу в своїх рішеннях.

У подальшому Уповноважений збирає цю інформацію про хід і наслідки виконання таких заходів індивідуального та загального характеру та повідомляє Комітету міністрів Ради Європи.

Інформація для заявників щодо отримання відшкодування

Відповідно до статті 7 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини в межах координації виконання рішень Європейського суду повідомляє заявника або його представника, що останній має надіслати поштою або подати нарочно до канцелярії Міністерства юстиції України для Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України заяву про виплату відшкодування, присудженого Європейським судом, в якій мають бути зазначені реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.

Департамент державної виконавчої служби вважає доцільним також обов’язкове надання заявниками (або їх представниками) документів, які зазначені в переліку.

Перелік документів для виконання рішення Європейського суду з прав людини та виплати присуджених ним коштів.

Для стягувачів – фізичних осіб (фізична особа на користь якої Європейський суд з прав людини присудив справедливу сатисфакцію) зазначається:

1. - прізвище, ім’я та по-батькові;

- ідентифікаційний номер;

- фактична адреса мешкання;

- контактні телефони;

- номер та дата рішення Європейського суду по якому подається заява;

До заяви додається:

2. копія довідки банківської установи, в якому відкрито рахунок стягувача, де обов’язково має бути зазначено повне найменування банківської установи, транзитний рахунок банку, особистий рахунок стягувача, код ЄДРПОУ банку, МФО банку;

3. копія довідки про присвоєння стягувачеві ідентифікаційного номеру;

4. копія заповнених сторінок паспорту стягувача.

У разі смерті стягувача, спадкоємець має подати нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право на спадщину, а також всі вищевказані документи (пп. 1-4), які вимагаються для перерахування присуджених коштів.

Для стягувачів – юридичних осіб.

Стягувач – юридична особа має подати заяву на офіційному бланку про виплату відшкодування за підписом його керівника, що скріплюється печаткою.

У заяві зазначається:

1. - повне найменування стягувача;

- код ЄДРПОУ стягувача;

- фактична адреса мешкання;

- контактні телефони відповідальної особи;

- номер та дата рішення Європейського суду по якому подається заява;

До заяви додається:

2. Копія довідки банківської установи, в якому відкрито рахунок стягувача, де обов’язково має бути зазначено повне найменування банківської установи, рахунок стягувача, МФО банку;

3. Копія довідки про присвоєння стягувачеві коду ЄДРПОУ.

Якщо рішенням Європейського суду з прав людини передбачене виконання рішення національного суду, на тривале невиконання якого скаржився заявник, до заяви також додаються світлокопії рішень національних судів, а також світлокопії процесуальних документів органів державної виконавчої служби (за їх наявності) винесених в ході виконання вказаних рішень національного суду.

У разі представлення інтересів стягувача у виконавчому провадженні, повноваження представника повинні бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог чинного національного законодавства.

У разі ненадання документів, визначених у Переліку, або в інших випадках, які перешкоджають перерахунку коштів на рахунок стягувача, відповідно до статті 9 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» сума відшкодування за рішенням Європейського суду буде перерахована на відповідний рахунок Департаменту державної виконавчої служби. Після надання необхідних документів сума відшкодування, яка знаходиться на згаданому рахунку Департаменту державної виконавчої служби, буде перерахована на рахунок стягувача.

Згідно з чинним законодавством кошти, які внесені на відповідний рахунок Департаменту державної виконавчої служби та не витребувані сторонами виконавчого провадження протягом одного року з дня їх зарахування на відповідний рахунок, зараховуються до Державного бюджету України.

Адреса канцелярії Міністерства юстиції України: 01001, м. Київ, пров. Рильський, 10.Моніторинг виплати коштів, присуджених в якості справедливої сатисфакції: огляд поточної практики Комітету міністрів (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/sso/SSODisplayDCTMContent?documentId=090000168066cdcc&ticket=ST-24871-y7a7Fnn3tZYp9zwd0jta-cas).